Resort, hotel dan restoran mewah memanfaatkan kualiti lokasi, sajian dan standard perkhidmatan untuk menarik minat pelanggan. Jangan tersandang di rintangan terakhir kerana bahasa English yang lemah, tidak teratur dan tidak mencapai standard. Jika anda berusaha mengekalkan kualiti tertinggi untuk perniagaan anda – anda mesti mempamerkan kawalan kualiti dan memberikan perhatian kepada perincian dalam komunikasi pasaran anda. Mustahil untuk mewakili jenama yang sofistikated sekiranya bahan tulisan yang dibaca oleh pelanggan adalah berkualiti rendah. Penterjemah dan penyunting English Monitor yang pakar dalam bidang pelancongan dan hospitaliti akan memastikan komunikasi bahasa English anda disempurnakan sehingga tahap kejituan tertinggi sambil mengekalkan gaya dan nada yang betul untuk pembaca sasaran.

  • Hotel & resort
  • Restoran/menu & perkhidmatan makanan
  • Risalah
  • Penyewaan hartanah dan vila/ bahan penjualan dan pengiklanan