English Monitor มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยผู้ตรวจแก้และนักแปลภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนเนื้อหาทางเทคนิคพร้อมด้วยวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และการแพทย์ เรารับเนื้อหาเฉพาะทางทั้งด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และบริการสุขภาพทุกชนิด ขอให้ไว้วางใจว่าผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นชาวเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์การทำงานด้านคลินิก วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • เอกสารประกอบและแผ่นพับทางเภสัชกรรม
  • เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
  • เวชระเบียน
  • การทดลองและการวิจัยทางคลินิก
  • เอกสารของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ