สาขาวิชาชีพทางเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ต้องใช้ความแม่นยำระดับสูงสุด การตรวจแก้และการแปลให้เนื้อหามีความชัดเจนและถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง English Monitor ร่วมงานกับนักแปลและผู้ตรวจแก้ภาษาอังกฤษที่เป็นชาวเจ้าของภาษาและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาและสายงาน การแปลเนื้อหาทางเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพต้องอาศัยนักแปลและผู้ตรวจแก้ที่มีทั้งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนั้นและทักษะภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา

  • อิเล็กทรอนิกส์
  • การผลิต
  • ยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอวกาศ
  • อุตสาหกรรมพลังงาน
  • โทรคมนาคม
  • การแปลคู่มือแนะนำการใช้งานและคู่มือผู้ใช้