Tại English Monitor, chúng tôi hiểu rằng nếu bạn cần dịch, rồi biên tập và hiệu đính một văn bản chuyên sâu, người tiến hành các công đoạn này phải là một dịch giả hoặc biên tập viên có kiến thức nền và chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành của bạn.

Đó phải là người hiểu được ngôn ngữ kỹ thuật và thực sự biết rõ các khái niệm cũng như bản chất của văn bản này. Đối thủ của chúng tôi thường sử dụng các “chuyên gia tổng hợp” cho công đoạn biên tập và hiệu đính. Chúng tôi vô cùng coi trọng việc giao văn bản cho một chuyên gia thực sự, người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật hoặc học thuật của bạn.

English Monitor cung cấp khả năng chuyên môn trong tầm tay bạn.