Nếu tài liệu hoặc văn bản của bạn không cần sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, từ chuyên môn, hoặc thuật ngữ riêng trong ngành/lĩnh vực thì tùy chọn chung này sẽ đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn.

  • Tổng quát tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
  • Tự luận giới thiệu bản thân
  • Thư xin việc / thư ứng tuyển