Biên dịch văn bản pháp lý đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Dịch giả của chúng tôi không chỉ nói tiếng bản ngữ của bạn mà còn có kiến thức nền đặc thù trong biên dịch pháp lý. Các biên tập viên nói tiếng Anh bản ngữ của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về những đặc điểm bất thường, khác với tiếng Anh tiêu chuẩn của ngôn ngữ pháp lý, các đặc điểm cụ thể liên quan đến thuật ngữ, cấu trúc ngôn ngữ, quy ước về ngôn ngữ cũng như phép chấm câu.

Đương nhiên, khi biên dịch các tài liệu pháp lý, quá trình dịch chỉ là bước đầu tiên. Bản dịch luôn luôn được một luật sư chuyên nghiệp/cố vấn pháp luật xem lại thật chi tiết và chỉnh sửa nếu cần trước khi tài liệu này có thể được sử dụng vào mục đích dự định.

  • Hợp đồng
  • Điều khoản và điều kiện
  • Chứng chỉ
  • Tài liệu được công chứng/chứng thực
  • Luật pháp
  • Tài liệu tòa án
  • Hiệp định thương mại